Strokovni posvet - Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v izrednih razmerah.

Strokovni posvet bo potekal 29.9.2017 v Ljubljani in bo organiziran v skladu s sledečimi pravilniki:
- Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev (Uradni list RS št. 31/2008).
- Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109/2011).
- Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

Glede na zadnje izredne dogodke, predvsem velike požare, ki so poleg tveganja za okolje predstavljali tudi tveganje za varnost in zdravje posredovalcev in tudi v kasnejši fazi za zaposlene in druge, ki so, oziroma še sodelujejo pri sanacijskih delih, smo se na Zbornici varnosti in zdravja pri delu odločili, da osvetlimo problematiko »Zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v izrednih razmerah« iz različnih zornih kotov ter skupaj ugotovimo priložnosti za izboljšanje na tem področju.

Tako je strokovni posvet namenjen:
- koordinatorjem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta,
- strokovnim delavcem varnosti pri dela,
- odgovornim osebam za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
- izvajalcem medicine dela,
- inšpektorjem za delo,
- inšpektorjem za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na strokovnem posvetu »Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v izrednih razmerah«, ki ga organiziramo v sodelovanju z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve in enake možnosti in Inšpektoratom RS za delo, bodo predstavljene sledeče teme:

- Varnost in zdravje pri delu v izrednih razmerah - zakonodajne zahteve
- Požarna varnost kot del presoje tveganj za varnost in zdravje pri delu
- Produkti gorenja različnih gradbenih materialov, najbolj razširjenih kemičnih snovi , kemične reakcije pri gašenju, varnostni list (proti požarni ukrepi, reaktivnost)
- Aktivna in pasivna požarna zaščita kot element zagotavljanja varnosti objekta in posledično varnosti in zdravja pri delu (pogoste napake in s tem povezano tveganje tudi za varnost in zdravje zaposlenih, požarna varnost v oceni tveganja za VZD)
- Sanacijska dela po izrednih dogodkih (Varnostni načrt, skupno delovišče, dodatna nova tveganja - požarni produkti, stabilnost objekta)
- Intervencija in zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
- Varovaje zdravja v izrednih razmerah
- Varnost in zdravje pri delu na gradbiščih v Republiki Avstriji - dobra praksa

Program je na voljo nqa povezavi: 27POSVETprijavnicaINprogram.pdf, prijave pa že sprejemamo na info@zbornica-vzd.si, oziroma na naslovu Zbornica VZD, Dimičeva ul.13, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

Zbornica VZD