Projekt: Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci

GZS ZGIGM, SDGD Slovenije in VZD Zbornica so skupaj uspešno kandidirale s projektnim predlogom Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci na javni razpis ZZZS za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016. Predvideno trajanje projekta je fokusirano na obdobje junij 2015 - november 2016.

OZADJE PRIJAVE PROJEKTNEGA PREDLOGA
Promocija zdravja na delovnem mestu je osnovna aktivnost za bolj zdrave delavce kot tudi za bolj zdravju prijazna delovna mesta. Promocija zdravja na delovnem mestu je trajen proces v katerem morajo sodelovati delodajalci in delavci, saj mora biti delo organizirano tako, da je čim manj nevarno za zdravje in ne zmanjšuje delovne sposobnosti delavca, ki bo tako lahko opravljal svoje delo skozi vso delovno dobo. Promocija zdravja združuje ugodno delovno okolje, skrb za telesno in duševno zdravje delavca in zdrav način življenja na splošno. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na počutje delavca, tako na delovnem mestu kot sicer v življenju. Dobro počutje delavca pa ugodno vpliva na storilnost, motiviranost za delo in posledično manj odsotnosti. Zato lahko rečemo, da dobro počutje delavca ugodno vpliva tudi na rezultate podjetja. V industriji gradbenega materiala in gradbeništvu je promocija zdravega načina življenja in skrb za zdrava delovna mesta pomembna aktivnost, saj so delovna mesta zaradi narave dela pogosto zdravju škodljiva in predstavljajo redne dnevne obremenitve ter delo v najrazličnejših vremenskih stanjih (megla, pršenje, mraz, vročina, …). Delavci v gradbenih dejavnostih pa so pri svojem delu izpostavljeni težkim obremenitvam, različnim vremenskim vplivom, delu v prisiljenem položaju, ropotu ter delu v vlagi in zaprašenosti, in počitku z malico ob različnih urah vsak dan (skladno z delovnim procesom tega dne) zaradi katerih je med temi delavci veliko odsotnosti zaradi mišično kostnih obolenj. Spodbujanje preventivnih ravnanj in njihovo izvajanje lahko na dolgi rok zmanjšata absentizem iz tega naslova, delavcem pa omogočita zdravo življenje tudi v starosti in v podobni fizični kondiciji kot v ostalih gospodarskih panogah. Preventivna ravnanja zmanjšujejo finančno obremenitev delodajalcev oziroma Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kadar traja bolniški stalež več kot 30 dni.

KRATKA ANALITIKA BOLNIŠKIH STALEŽEV GRADBENIH DEJAVNOSTIH
Iz naslova odsotnosti zaradi bolniških staležev (BS) in razloga zadržanosti bolezen, je v letu 2014 delodajalce gradbenih dejavnosti in ZZZS skupaj po naših izračunuihza 376.437 delovnih dni bremenilo okvirno v znesku 16.563.228 EUR. Enaka statistika v letu 2013 je beležila 406.421 izgubljenih delovnih dni, ki so delodajalce gradbenih dejavnosti in ZZZS skupaj bremenili v znesku 17.882.524 EUR. Kratkoročni trend kaže upad števila izgubljenih delovnih dni iz naslova boleznih v gradbenih dejavnostih v letu 2013 na leto 2014, kljub dejstvu, da so te dejavnosti v obeh letih zaposlovale zelo podobno število zaposlenih. Zneski za nadomestila BS so še vedno visoki in je treba stremeti k njihovemu zmanjševanju. Statistike in podatkov kakšen delež zneska v posameznem letu iz naslova BS npr. za dejavnost F je plačala ZZZS in koliko so v deležu prispevali delodajalci, ZZZS ne vodi. NIJZ pa nam je za leto 2014 posredoval podatek, da BS v gradbeni dejavnosti (samo F) delodajalce bremenijo ca. 66 % po številu primerov BS (povprečje v Sloveniji je 65 %) in ca. 38 % po številu dnevov BS (povprečje v Sloveniji je 34 %).

NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Namen prijavljenega projektnega predloga je Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci, izvedena na način sistematičnega pristopa k promociji in izboljšanju ozaveščenosti, informiranosti ter izobraževanju o preventivi gradbenih delavcev in delodajalcev v gradbeništvu o mišično kostnih boleznih, ki najpogosteje prizadenejo gradbene delavce. Vodstvom podjetij in zaposlenim v gradbenih dejavnostih želimo predstaviti možne ukrepe za bolj zdravo ureditev delovnih mest, ki jih lahko dosežemo že z manjšimi spremembi v podjetju. Vzpodbuda delodajalcem pri načrtovanju, uvedbi in izvajanju sistematičnih ciljnih aktivnosti in ukrepov za ohranjanje in krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev je v gradbeni panogi še kako potrebna, saj se zaradi nizkih vrednosti storitve del na trgu (merilo za izbor v razpisanih storitvah gradenj v javnih naročilih je v zadnjih letih izključno ob najnižji ponujeni ceni) varčuje v podjetjih in se tej problematiki na posveča dovolj pozornosti, ker je verjetno tudi ni moč zajeti v ceni, ki jo za svojo storitev dobijo plačano na trgu. Projekt želi hkrati spodbuditi tudi gradbene delavce in bodoče zaposlene v tem sektorju za pristop k aktivnostim in spremembam v načinu življenja, ki lahko zmanjšajo obolenja za mišično kostnimi boleznimi. V gradbenih dejavnostih so po propadu velikih podjetij ostala večinoma majhna in srednja podjetja, ki praviloma nimajo zaposlenih poverjenikov za varnost in zdravje pri delu, prav tako pa so omejena s finančnimi sredstvi za ta namen. V okviru projekta bomo (varnostni inženirji in vodje projekta) obiskali do deset (10) takšnih podjetij oz. njihovih gradbišč, mentorski obisk, in delavcem na krajši praktični delavnici s primeri, v katere bodo aktivno vključeni, predstavili pomen preventivnih ravnanj in njihov vpliv na zdravje delavca. Z njimi se bomo pogovorili o pomenu preventivnih ravnanj na delovnem mestu in izven delovnega mesta ter jih s pomočjo promocijskega tiskanega večjezična gradiva nagovorili k večji zavezi po izvajanju preventivnih ukrepov za zdravje, kar bomo bo mentorskem obisku na gradbišču kasneje tudi preverili z delodajalcem ter ovrednotili in nagradili izbrane prizadevne delavce. V tem projektu se bomo osredotočili na ozaveščanje delavcev in njihovih vodij o zdravem in varnem načinu dela in vzpodbujali delodajalce k premišljeni in trajni promociji zdravja na delovnem mestu.

Predvideno trajanje projekta: junij 2015 - november 2016.

VSEBINA PROJEKTA-AKTIVNOSTI in PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci načrtujemo naslednje aktivnosti, ki jih bodo usmerjali člani ožje delovne skupine:
· podrobna analiza absentizma zaradi mišično kostnih bolezni v podjetjih (vprašalniki za PODJETJA-UPRAVO IN DELAVCE, objava strokovnega članka v reviji DELO IN VARNOST, predstavitev na posvetu ZZZS Laško 26. in 27.11.2015), pred mentorskim obiskom in kasneje po obisku gradbišča,
· ocena stanja prek anketnikov in obdelave podatkov s strani deležnikov (članov ožje delovne skupine), pred mentorskim obiskom in kasneje po obisku gradbišča,
· priprava informativnega tiskanega gradiva – informacijske mape za delodajalce in delavce, zgibanke o projektu za delodajalce in osebnih blokcev MOJ MESEČNIK SPREMLJANJA ZDRAVJA za gradbene delavce,
· priprava, oblikovanje, prevod, tisk, razdelitev in pošiljanje tiskanih projektnih gradiv (informacijske mape z info listi) delodajalcem in delavcem,
· pregled in priprava nabora drugih že pripravljenih vsebin in rezultatov iz ostalih projektov promocije zdravja za delodajalce,
· priprava nabora ustreznih vzpodbud in nagrad delavcem, ki so izboljšali svoje ravnanje na osebni skrbi za zdravje,
· akcija na terenu - mentorski obisk gradbišč in opazovanje ravnanj delavcev; izvedba krajše praktične delavnice na gradbišču,
· organizacija druženja gradbenih delavcev na malici ob zdravem obroku po zaključku mentorskega obiska na gradbišču,
· organizacija zaključne konference projekta,
· predlog vsebin za vključitev v kurikulum izobraževalnih programov na področju gradbeništva
· poskusna izvedba tematskega predavanja na izobraževalnih ustanovah in zainteresiranih organizacijah

NEPOSREDNA KORIST ZA SODELUJOČE DRUŽBE IN PODJETNIKE
V okviru projekta »Promocija preventivnih ravnanj za manj mišično kostnih obolenj med gradbenimi delavci« bomo opravili predstavitve promocije zdravja na delovnem mestu na gradbiščih med delavci in zanima nas ali bi bili pripravljeni sodelovati? Usmerjene bodo v opazovanje aktivnosti na gradbišču in predstavitev ukrepov preprečevanja mišično-kostnih obolenj. Izvedene delavnice na gradbišču lahko uporabite kot del programa vaše promocije zdravja. Delavnice bomo izvajali v času med februarjem in majem 2016. Sodelovanje v tem projektu se šteje v letno kvoto obveznosti, ki so jo delodajalci dolžni izvajati po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu.