Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2016.

 

Inšpektorat RS za delo v skladu s 7. členom Zakona o inšpekciji dela predloži resornemu ministrstvu poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto, v katerem so navedeni splošni statistični podatki o opravljenem delu, zakoni ter drugi predpisi, ki urejajo inšpekcijsko nadzorstvo, podatki o številu delodajalcev po dejavnostih, pri katerih je inšpektorat opravil inšpekcijske preglede, podatki o številu delavcev, zaposlenih pri teh delodajalcih, podatki o ugotovljenih kršitvah in kaznivih dejanjih, o izrečenih ukrepih po dejavnostih ter podatki o nezgodah pri delu s smrtnim izidom, kolektivnih nezgodah, nezgodah pri delu, zaradi katerih je delavec nezmožen za delo več kot tri delovne dni, ter o ugotovljenih poklicnih boleznih po dejavnostih. Inšpektorat v poročilu navede tudi ukrepe, ki jih predlaga za reševanje vprašanj s tega področja.

Poročilo za leto 2016, ki ga sicer Vlada RS še ni obravnavala, je na voljo na povezavi: 
www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.si/pageuploads/Splosno/LETNA_POROCILA/LP_2016_konc_skupno.pdf